Apuntes de Física I by Dr. Luis Conde

By Dr. Luis Conde

Show description

Read Online or Download Apuntes de Física I PDF

Best mechanics books

Mechanics of Generalized Continua

This assortment on „Mechanics of Generalized Continua - from Micromechanical fundamentals to Engineering purposes“ brings jointly prime scientists during this box from France, Russian Federation, and Germany. the eye during this book is be focussed at the most modern examine goods, i. e. , - new versions, - software of famous types to new difficulties, - micro-macro elements, - computational attempt, - percentages to spot the constitutive equations, and - outdated issues of fallacious or non-satisfying recommendations in keeping with the classical continua assumptions.

Mesomechanical constitutive modeling

Common Mesomechanical version of Heterogeneous, Statistically Homogeneous fabrics; versions of fabrics with Statistically Isotropic constitution; Plasticity of Polycrystalline Metals; Time-Dependent Deformation; Fracturing; form reminiscence; Transversely Isotropic fabrics

Non-Linear Theory and Fluctuations. Plasma Electrodynamics

Plasma Electrodynamics, quantity 2: Non-Linear concept and Fluctuations bargains with the speculation of nonlinear waves in a collisionless plasma, together with the quasilinear thought, the idea of plasma turbulence, and the idea of electromagnetic fluctuations in a plasma. themes lined variety from nonlinear high-frequency waves in a chilly plasma to the idea of plasma oscillations within the quasilinear approximation.

Perfect/Complete Scattering Experiments: Probing Quantum Mechanics on Atomic and Molecular Collisions and Coincidences

The most target of this publication is to clarify what sort of test needs to be played for you to verify the entire set of self sustaining parameters which are extracted and calculated from conception, the place electrons, photons, atoms, ions, molecules, or molecular ions may possibly function the interacting components of topic.

Additional info for Apuntes de Física I

Sample text

N º Ò ÐÓ× ÔÙÒØÓ× ÓÒ Ù ÖÞ × ÖÖ Ñ Ä × Ð × S ÖÓ Ó× Ô ÖØ ÙÐ × ÒØ ÖÒ ØÙ Ö ÙÒ Ð ØÖ Ö Ö Ð ÖÓ Ù ÖÞ Ù ÓÒ × ÜØ ÖÒ ÒÓ × Ò Ö Ð ÑÓÚ Ñ Ñ α = 1, . . , N º½ Ú Ë ×Ø Ñ ÒØ Ñ ÒØ Ò Ô ÖØ ÙР׺ Fαα = 0 Ý ÓÒ× Ð ÙÒÓ× ×Ó× ØÖ Ú Ö Ò Ð × ÒØ × ÕÙ Ö Ö ÑÓ× ÕÙ Ð × Ð × ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ô ÖÑ Ø Ò ÙÒ Ö ×ÓÐÙ Ò ÙÝÓ Ú ØÓÖ Ð ÒØÖÓ ÔÓ× Ñ × × Ò Ò × ´ ŵ ×Ø Ó ÔÓÖ ÐÓ ÕÙ Ð ÒØÖÓ Ð × ×Ø Ñ Fαβ ÕÙ ÐÐ Ñ ¹ ÙÒ Ð ÐÐ × ÔÙ Feα Ð × ×Ø Ñ Ò Ö FIα Ñ ÒØ Ò Ó Ð Ý Ð Ø Ò Ö ÑÓ× ÕÙ ÓÖÖ ×ÔÓÒ ÒØÓ Ô Ö ÒØ º ÙÒ N Fαβ ÓÒ ÙÒØÓ ÑÓ× ´ º½µ β=α Fαβ = −Fβα º Ù Ö ÒØ × Ô ÖØ ÙÐ × × Ö Ò¸ Ò × ÑÙÐØ Ò ÑÙÝ ÓÑÔÐ ×
Ö Ô × × αÝβ Ù ÖÞ S ÒØÖ × º ËÓ Ö Ñ × × ´ÒÓ Ò × Ö dvα mα = Feα + FIα + dt º½º ÈÓ× Ò Ý Ú ÐÓ Ë ÙÒ ØÖ Y ÙÖ ÓÒ × Ò Ñ × ÓÒ× m4 r4 Ü ÔØÓ Ù ÖÞ Ø Ñ m3 r3 ÓÒ ÒØÖ Ö ÑÓ× r2 O ÑÙ Ú Ò Ö ×Ô ØÓ m2 Z X N × ÙÒ ÓÒ ÙÒØÓ Ä × Ô ÖØ ÙÐ × ÒØ Ö ÓÒ Ò m1 r1 × Ô ÖØ ÙÐ × Ô ÖØ ÙÐ × 3N Ù ¹ ÒØÖÓ Ù Ö ÒÙ Ú × º Ñ × × Ô ÖØ ÙÐ × ÓÑÓ Ð ÔÙÒØÓ Ð ×Ô Ó ×¸ RCM 1 = M N N mα rα donde, mα M= α=1 α=1 ¿¼ ´ º¾µ ÙÖ×Ó ¾¼¼ ¹¾¼¼ × Ð Ñ × ÒÓ Ø Ò Ú ÐÓ ÔÙÒØ × ØÓØ Ð Ð × ×Ø Ñ º ÔÓÖ ÕÙ Ó Ò Ð ÒØÖÓ VCM È Ö Ò ÓÒ Ñ × × 1 = M sα ÐÓ× Ú ØÓÖ × Ð ÒØÖÓ × ÖÓ SCM ÓÒ ÓÖ ÓÒ Ð Ö Ú Ò Ó Ö ×Ô ØÓ ÓÒ Ð Ø Ö ×Ô ØÓ Ð ØÖ ÑÔÓ mα ÙÖ ÓÔ Ö Ò Ô Ö α=1 Ð Ö ×ÙÐØ ÒØ Ñ ¹ mα sα α=1 × vα = VCM + wα Ö ×Ô ØÓ Ð ØÖ ÖÓ RCM ¸ Ò mα wα = 0.

Vq = vr + vθ Ô ÖÔ Ò ÓÒ LCM = q ∧ µ vq Ò Ö ÒØÓ ÓÒØ Ò Ú ÐÓ Ò ÙÐ Ö µ Ò ÓÒ× Ù Ò ÓÒ× ÖÚ Ö ÑÙ Ú Ó× Ù ÖÔÓ׸ Ö ×ÙÐØ Ò Ó Ð × ÑÓ× ÓÑÔÖÓ qº × VCM = 0¸ ¸ Ð × ÒØ Ò ÙÒ ÔÐ ÒÓ Ô ÖÔ Ò Ò × y ÒØÓ vq = r˙1 − r˙2 × Ô Ö Ð ÐÓ Ó Ñ × × µ 2 v 2 q Ð ÑÓÚ Ñ × Ö Ð Ø Ú × ÕÙ ÓÒ (m1 + m2 ) q q = F (q) q m1 m2 q F (q) ź ÂÙÒØÓ ÓÒ Ð × Ec = º½ dvq q = F (q) dt q Ô ÖØ ÙÐ Ð × ×Ø Ñ SCM vq = dq/dtº ÒØÓ × ÑÔÐ µ ÕÙ Ý 1 1 + m1 m2 ÑÓÚ Ñ Ð Ý m1 m2 vq = µ vq (m1 + m2 ) p′1 = −p′2 = Ò º½ º¾½ ÔÙ Ð Ó Ø ÚÓ ÓÒ F(q) Ð Ô ØÙÐÓ Ò Ö× Ð ÔÖ × ÒØ × Ö Ð Ð ×ØÙ Ó Ð ÑÓÚ Ñ ÙÖ×Óº ÆÓ× Ð Ñ Ø Ö ÑÓ× º ¿º¾ Ò Ð Ð Ñ Ø Ò ÕÙ ÒØÓ Ó Ù ÐÕÙ Ö Ð ×Ó Ô ÖØ ÙÐ Ö ÙÒ Ð × Ð Ó× Ñ × × ÓÑÔÐ Ñ ÒØÓ׺ ¿ ºÌºËº × ÁÒ Ò ÖÓ× ÖÓÒ ÙØ Ó× ÑÙ Ó Ñ ÝÓÖ ÕÙ Ý Ð ÔÓ× × ØÙ Ö Ð Ð ÓÖ ÓÑÓ Ô × ÔÓÖ Ó Ò ÍÒÓ Ò M × ÖÓ O ÕÙ Ü ØÓ× ×Ø ÔÐ Ö ÓÒ
ÐÙÝ ÓÑÓ × ÒØÓ Ð ×Ù× Ð × Ð Ý × Ð × Ñ ÒØ Ð Ð Ð º × ÒØ × × ÒØÓÒ × Ù ½¹½ ¿¼µº Ð ÑÓÚ Ñ ×Ø × ØÓ ÔÓ ÒØÓ ÐÓ× Ù Ö¹ Ð × ×Ø Ñ ×ÓÐ Ö¸ à ¹ ÐÓ× ÔÐ Ò Ø × Ð × ×Ø Ñ ÑÓ× Ò ÙÒ ÔÐ ÒÓ ÕÙ ÙÒ ØÖ Ù SCM ÖÓ Ð º ¿º½ º M rp(t) m Y X ÙÖ º m ÐÖ × Ó µ≃m × ÓÒ Ö Z ÕÙ ¸ ½a Ä Ý Ä × ØÖ Ý ØÓÖ Ù Ð Ð × Ó × ÖÚ ÓÒ × ÐÓ× ÔÐ Ò Ø × ÓÒØ Ò (x, y)º Ê ×Ô O ÓÑÓ × Ð ÔÐ ÒÓ Ö Å Æ ÛØÓÒ Ò ½ à ÔÐ Ö ´½ º º Ò
ÓÒØÖ Ö× Ö ÓÒ Ñ Ò ÈÖ Ò Ô Ñ × RCM ≃ r2 Ñ ÝÓÖ¸ Ò Ð m Ñ × ÈÓÐ Ø Ò ÒØÓÒ × Ð Ñ × ÑÙ ×ØÖ ÑÓ× Ó Ò ÔÙ Ð ÔÓ× Ð ×Ø ×º È Ö m2 = m ≪ m1 = M Ð ÑÓÑ ÒØÓ Ò Ø Ó Ö ×Ô ØÓ ÐØ Ñ × ÓÒ×Ø ØÙÝ Ò ÙÒ ×ÔÓÒ SCM Ð ÑÓÚ Ñ ÐÓ× ÔÖ Ñ ÖÓ Ò ÔÖÓÜ Ñ ÓÒ× ÖÚ ¾¹½ ¾ µ ÕÙ Ù ÓØÖ º Ë × Ð ØÖ Ð ÓÖ Ò Ð Å ÑÓ× Ú ×ØÓ¸ × ØÙ ´½ Ò ÍÒ Ú Ö× ×ÓÐ Ö ×ÓÒ ÇÖ Ø Ð ÔÐ Ò Ø Ñ × ÓÖ ÓØÖÓ Ñ × M ≫ mº Ð Ô× × ÓÒ Ð ×ÓÐ Ò ÙÒÓ ×Ù× Ó
Ó׺ ¾a Ä Ý m Ò Ð Ð A(t) Ö ÙÒ Ø ÖÖ ÔÓÖ ÑÔÓ ´ Ð Ö Ó Ú ØÓÖ Ú ÐÓ ÒÓÑ Ò r(t) ÕÙ Ö ÓÐ Ö µ Ú Ð ×ÓÐ × ÓÒ×Ø ÒØ ÔÐ Ò Ø Ò Ð Ø Ñ × ÑÔÓ¸ | Lo | dA = dt 2m ¿a Ä Ý Ä Ö Ð Ò ÒØÖ Ð Ô Ö Ó Ó T Ð Ö Ø Ý a Ð × Ñ Ð Ð Ô× ×¸ GM a3 = 2 T 4π 2 Ä × ÙÒ Ð Ý ÙÒ ÒØ ÖÚ ÐÓ ∆t × ÙÒ ÓÒ× Ù Ò Ô ÕÙ Ó ÓÑÓ × Ð Ó × ÖÚ ÓÒ× ÖÚ Ò Ð Ò º º Ð ÑÓÑ ÒØÓ Ò Ø Óº Ë ÓÒ× ÔÓ ÑÓ× ×
Ö ÙÖ º Ö ÑÓ× Ö¸ r(t + ∆t) = r(t) + ∆r Ý ÓÑÓ × ÓÖÑ ∆r r ( t+ ∆ t ) 90 ϕ o m r (t) ÙÖ Ú × Ú ÐÓ Ò Ó× ÔÓ× ÓÒ × ×Ù × ¹ Ö Ø × Ô Ö × ÙÒ ÒØ Ö¹ Ø ÑÔÓ ∆t Ô ÕÙ Óº Ò Ð ×ØÓ× ØÖ × Ú ØÓÖ × Ð Ö ∆A Ð ØÖ Ò ÙÐÓ ×¸ 1 ∆A = (base × altura) 2 1 1 ∆A = | r(t) | | ∆r | sen ϕ = | r ∧ ∆r | 2 2 Ó ÕÙ Ú Ò Ó ÔÓÖ ∆t Ý ØÓÑ Ò Ó Ð Ð Ñ Ø ¸ º Ð ÓÒ ÓÒ×Ø ÒØ ¼ ÑÓ Ó × ÖÚ Ó ÔÓÖ Lo ´ Ö ÔÖ × ÒØ º ¿º½ 1 | Lo | 1 | r ∧ ∆r | dA = l´ım = | r ∧ v |= ∆t→0 2 dt ∆t 2 2m Ð ÑÓÑ ÒØÓ Ò Ø Ó Ö ×Ô ØÓ µ ÓÑÓ × ×ÔÖ Ò Ð × ×º ÙÒÓ º Ý º º Ë ÐÓ× T Ó
Ó× × Ð Ð Ô Ö Ó Ó Ð Ô× Ð ÕÙ Ö × Ø ¸ ÙÖ×Ó ¾¼¼ ¹¾¼¼ ÔÙÒØ × × Á dA A πab = cte = = .

N º½¸ N ÈÙ ×ØÓ ÕÙ m2 N Ð × Ú ÐÓ Ò s2 N ÑÓÚ Ñ Ð × CM ÈÓ× Ò Ð ÒØÖÓ Ó× Ô ÖØ ÙР׺ α=1 Ò Ó Ð º¾º ÅÓÚ Ñ ÒØÓ Ù ÓÒ × Ú ØÓÖ º¾ mα sα = M RCM + α=1 Ò s1 Y N RCM + mα mα sα = 0 y derivando Ù ÑÔÓ¸ Ý ×ÙÑ ÑÓ׸ N Ä O × × ´ ŵ ÔÓÖ Ñ × × r2 X ÖÓ SCM α=1 ÑÔÐ Ð Ø Ò Á Ð × ×Ø Ñ º Ä R cm Z Ö Ò Ð × N Ñ ×Ñ Ð ÒØÖÓ r1 Sº α=1 Ò Ú ØÓÖ Ö ×Ô ØÓ Ú ÐÓ ¹ wα = dsα /dt × rα = RCM + sα Ó Ø Ò ÑÓ× ×Ø rα = RCM + sα ÑÙ Ú mα rα = ØÙ Ò Ó Ð Ö Ú Ò Ó ÔÓ× Ð × Ô ÖØ ÙÐ × α=1 N SCM Ò º¾¸ Ð mα vα Ð × Ô ÖØ ÙÐ × Ë ÑÙÐØ ÔÐ ÑÓ× º ÙÒ m1 ÙÒ ØÖ VCM Ð Ñ ×ÑÓº vα = VCM + wα × Ó Ø Ò Ð ÓÒ Ð Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ð × ÔÓ× ÓÒ × Ö ×ÙÐØ Ú ÐÓ Ú Ö× Ñ ÒØ N Ñ × × Ý ÕÙ ÕÙ ÒÓ ÖÓØ Ö ×Ô ØÓ × ½ Ø Ò Ö ÑÓ× Ô ÖØ ÙÐ Ð × Ô ÖØ ÙÐ × Ö ×Ô ØÓ Ò ÓÑÓ ÔÙ Ö Ò × Ö × Fαβ = −Fβα Ý dvα mα = dt Fαα = 0 Ð × Ù ÖÞ × ÒØ ÖÒ × Ð N N (Feα + FIα ) + Ó Ð Fαβ α=1 β=α α=1 ×ÙÑ ØÓÖ Ó Ð × ×Ø Ñ Ò Ð ÐØ Ñ Ô ÖØ ÙÐ × × ÒÙÐ Ù Ò × ÒÙÐÓº × Ö¸ ¸ N Fαβ = 0 ´ º µ α=1 β=α Ò ÓÒ× Ù Ò ¸ M ½ ÒÐ º º¾ × dVCM = dt N (Feα + FIα ) α=1 Ò Ö ÔÖ × ÒØ Ó × Ð Ñ ÒØ Ó× Ô ÖØ ÙÐ × Ô ÖÓ Ð Ñ ×ÑÓ ×ÕÙ Ñ Ð × ×Ø Ñ Ð º º½º α = 1, 2, .

Download PDF sample

Rated 4.15 of 5 – based on 24 votes